Boutredning

Boutredning (dödsboförvaltning) är en sammanfattande benämning på alla de åtgärder som vidtas rörande en avliden persons bo (dödsbo) tills detta är färdigt att slutligen avvecklas genom arvskifte.

Främst dödsbodelägare kan begära att rätten förordnar en boutredningsman att utreda boet.