Vårdnad

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att man är den som beslutar om det som gäller barnet. Det kan handla om vilket dagis eller vilken skola barnet skall gå på, om sjuk- och hälsovård, var barnet skall bo mm.
Gemensam vårdnad

Huvudregeln i svensk rätt är att barnets båda föräldrar skall ha gemensam vårdnad om barnet. Är de gifta när barnet föds eller de senare gifter sig blir vårdnaden automatisk gemensam. I andra fall får modern automatiskt ensam vårdnad om barnet. Föräldrarna får då enas om gemensam vårdnad med hjälp av familjerätten.
Ensam vårdnad – Enskild vårdnad

Ensam vårdnad är den juridiska termen för när någon av föräldrarna ensamt har vårdnaden om ett barn. En del brukar också kallade detta för enskild vårdnad.

Ett typfall när en av föräldrarna har ensam vårdnad är när två som inte är gifta med varandra får ett gemensamt barn. Modern får då automatiskt ensam vårdnad om barnet.

Om föräldrarna inte kan samarbeta i frågor som rör barnet eller den ene av dem är olämplig som vårdnadshavare kan en tvist om vårdnaden uppstå.

Det kan vara omöjligt med gemensam vårdnad om föräldrarna hamnar i ständiga konflikter om barnet. Det kan gälla att de inte kommer överens när det gäller skola, vård, umgänget, var barnet skall bo, utlandsresor mm. Om den ena föräldern är hotfull eller har begått brott mot den andra föräldern är detta också situationer som försvårar eller omöjliggör gemensam vårdnad.

Om föräldrarna inte kan komma överens om gemensam vårdnad, kan den föräldern som önskar ha del i vårdnaden vända sig till tingsrätten och i en ansökan om stämning yrka att vårdnaden skall vara gemensam.

För det fall föräldrarna inte kan enas i frågor rörande barnet, eller om den ena föräldern inte är lämplig att ha del i vårdnaden om barnet, kan en förälder på samma sätt vända sig till tingsrätten för att ansöka om ensam vårdnad. Vid ensam vårdnad har vårdnadshavaren själv det juridiska ansvaret för barnet. Huvudregeln är dock att vårdnaden om ett barn skall vara gemensam och för att en förälder skall tillerkännas ensam vårdnad krävs att barnet far illa av föräldrarnas samarbetssvårigheter eller att den andra föräldern får anses olämplig att ha del i det juridiska ansvaret om barnet.

Vi på FAMILJERÄTTSADVOKAT JURUM har en gedigen erfarenhet av vårdnadstvister. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.