Internationell familjerätt

Världens länder integreras allt mer. Människor reser, flyttar och bildar familj över nationsgränserna. Utvecklingen gör att den internationella familjerätten får allt större betydelse. Samtidigt driver EU på stora och snabba förändringar i regelverket.

Över en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Det innebär att allt fler människor med anknytning till andra länder gifter sig och skriver äktenskapsförord, går igenom vårdnadstvister och skilsmässor och fördelar arv i Sverige. Den internationella familjerätten är vidsträckt och komplicerad och många olika områden kan aktualiseras. Det är viktigt att se över sin situation ur flera perspektiv.

Ett äktenskapsförord bör till exempel innehålla en klausul där man talar om vilket lands lag som skall gälla vid skilsmässa eller dödsfall. Det är också av vikt att dokumentet är utformat så att det är giltigt i det aktuella landet.

Föräldrar som hamnar i en vårdnadstvist med internationell prägel har i regel behov av en advokat, som kan driva dessa särpräglade, komplicerade och mycket känsliga ärenden. Det händer även att en förälder olovligen kvarhåller ett barn eller för med sig barnet till ett annat land. I sådana fall kan det, under vissa förutsättningar, finnas möjlighet att vidta rättsliga åtgärder för barnets återförande genom 1980 års Haagkonventionen, som gäller olovligt bortförande och kvarhållande av barn.

Vi har erfarenhet av familjerättsliga ärenden med anknytning till andra länder. Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna för en konsultation.